Els agents mediambientals obligats a participar en l’extinció d’incendis forestals sense EPIs ni formació

La Conselleria d’Agricultura es nega a complir els requeriments de la Inspecció de Treball per les denúncies de la CGT

Secció Sindical d’Administració de la Generalitat Valenciana

Participació en les tarees d’extinció d’incendis forestals

A l’últim gran incendi de Venta del Moro, com a tots els anteriors, els agents mediambientals participaren en l’extinció, una funció que tenen reconeguda a la legislació, però ho feren sense la mínima formació obligatòria sobre seguretat a incendis i sense equips de protecció individual (EPIs) o amb aquests caducats.

La Conselleria d’Agricultura porta des de 2012 sense dotar-los d’equips de protecció individual (EPIs) i sense impartir-los formació sobre extinció d’incendis forestals, però continua mobilitzant-los en cas d’incendi, obligant-los a elegir entre complir precàriament amb la seua funció, arriscant la seua vida o quedar-se mirant com es crema la muntanya.

I és que amb l’anterior govern del PP els agents mediambientals rebien els EPIs i la formació amb conta-gotes, sense cap periodicitat ni criteri, però des de l’entrada del govern del “Botànic” el 2015 se’ls deixà completament de subministrar.

Solució contra el canvi climàtic i els incendis extrems associats: disminuir en 250 el número d’efectius

Mentres es parla de l’agreujament del problema dels incendis forestals pel canvi climàtic, aquest govern aposta per desaprofitar el potencial, experiència i coneixement del medi d’aquest col.lectiu d’uns 250 treballadors distribuïts per tot el territori i amb presència les 24 hores, tots els dies de l’any. Sembla que van sobrats de personal.

Des d’abans del 2015 la CGT està demanant una instrucció que ordene la formació i dotació material dels agents i un acord sobre la seua participació en incendis entre la Conselleria d’Agricultura a la qual pertanyen, i l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE), organisme el qual exerceix la competència.

Però el resultat de les nostres peticions ha sigut el contrari: la Conselleria ha posat en marxa un pla premeditat per a no deixar als agents desenvolupar aquesta funció, deixant de donar-los formació i mitjans, al.ludint que la extinció d’incendis no és competència seua (encara que si que ho és de part del seu personal) i l’AVSRE s’ha desentés perque no es tracta de personal propi.

Denúncies a la Inspecció de Treball

Després d’un temps fent sol.licituds i reunions sense cap resultat, la CGT decidí denunciar la manca de formació i EPIs davant la Inspecció de Treball al febrer de 2021 i aquesta, donant la raó al sindicat, envià a l’abril un requeriment a la Conselleria per a que dotara els agents d’aquests elements de seguretat en el termini de 2 mesos (1).

La Conselleria d’Agricultura no va fer el mínim cas al requeriment, així que passat el termini i davant la manca de resposta als nostres escrits, es denuncià al desembre l’incompliment del requeriment amb una nova denúncia.

Al maig rebérem notificació de la Inspecció de Treball de que, passat el termini de dos mesos sense complir el segón requeriment, s’elevava l’informe als seus superiors (2).

I, per a demostrar que l’incompliment de la legislació de Riscos Laborals és la norma en relació als agents mediambientals, s’interposaren 5 denúncies més per falta de cartografia, de cursos de conducció de 4×4, d’uniforme, de guants de treball i d’emissores, advertint que hi ha molts més incompliments els quals anirem denunciant. En totes aquestes denúncies, la Inspecció de Treball ha donat la raó al sindicat i ha requerit l’Administració que compleixca la seua pròpia Avaluació de Riscos Laborals, la qual cosa encara no ha fet.

“El peix que es mossega la cua”

“Els agents mediambientals no poden participar en l’extinció d’incendis perque no tenen els equips ni la formació adequades, llavors, com que no participen, no fa falta dotar-los de formació i mitjans”. Aquest és, més o menys, el raonament esgrimit des de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Agricultura, des d’on han arribat a dir-nos que els EPIs no caduquen o que ja no fan falta perque els agents ja no han de participar en l’extinció, però aquestes afirmacions de paraula es contradiuen amb la seua pròpia legislació.

També es dona el curiós cas de que la Direcció Territorial de Castelló encara continua dotant d’EPIs nous als agents de nova incorporació, encara que amb un any de retard. Açò demostra la falsetat dels arguments esgrimits des de la Sotssecretaria per a no complir la normativa, a més de la vergonyosa descoordinació i manca de criteris de la pròpia Conselleria.

Què diu la legislació

Tant a la Llei 13/10 de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, com al Decret 93/98 el qual aprova el Pla Especial Front al Risc d’Incendis Forestals, els agents mediambientals apareixen com a part del Grup de 1ª Intervenció en incendis forestals (3).

La seua Avaluació de Riscos Laborals avalua aquesta funció i exigeix que siguen formats i dotats d’EPIs, la Inspecció de Treball així ho ha requerit en dues ocasions i a la pàgina de la Conselleria d’Agricultura està en exposició pública l’esborrany de la seua Ordre d’Uniformitat, on es descriu l’equipament que han de tenir per a extinció d’incendis (4).

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA ADJUNTA:

(1): PRIMER REQUERIMENT D’INSPECCIÓ DE TREBALL.

(2): NOTIFICACIÓ SOBRE EL SEGÓN REQUERIMENT D’INSPECCIÓ DE TREBALL.

(3): LEGISLACIÓ SOBRE LA PARTICIPACIÓ DELS AGENTS MEDIAMBIENTALS EN L’EXTINCIÓ D’INCENDIS FORESTALS.

(4): ESBORRANY DE L’ANNEX VI: EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Es troba a aquesta direcció:

https://agroambient.gva.es/es/info-publicaprocesos-cerrados/-/asset_publisher/MW2vMMC1dt7Y/content/proyectode-orden-de-la-conselleria-de-agricultura-medio-ambiente-cambioclimatico-y-desarrollo-rural-por-la-cual-se-regula-la-uniformidad-eidentific


Los agentes medioambientales obligados a participar en la extinción de incendios forestales sin EPIs ni formación

La Conselleria de Agricultura se niega a cumplir los requerimientos de la Inspección de Trabajo por las denuncias de la CGT.

Secció Sindical d’Administració de la Generalitat Valenciana

Participación en las tareas de extinción de incendios forestales

En el último gran incendio de Venta del Moro, como en todos los anteriores, los agentes medioambientales participaron en la extinción, una función que tienen reconocida en la legislación, pero lo hicieron sin la mínima formación obligatoria sobre seguridad en incendios y sin equipos de protección individual (EPIs) o con estos caducados.

La Conselleria de Agricultura lleva desde 2012 sin dotarlos de equipos de protección individual (EPIs) y sin impartirles formación sobre extinción de incendios forestales, pero continua movilizándolos en caso de incendio, obligándolos a elegir entre cumplir precariamente con su función, arriesgando su vida o quedarse mirando cómo se quema el monte.

Y es que con el anterior gobierno del PP los agentes medioambientales recibían los EPIs y la formación con cuentagotas, sin ninguna periodicidad ni criterio, pero desde la entrada del Gobierno del “Botànic” en 2015 se les dejó completamente de suministrar.

Solución contra el cambio climático y los incendios extremos asociados: disminuir en 250 el número de efectivos

Mientras se habla del agravamiento del problema de los incendios forestales por el cambio climático, este gobierno apuesta por desaprovechar el potencial, experiencia y conocimiento del medio de este colectivo de unos 250 trabajadores distribuidos por todo el territorio y con presencia las 24 horas, todos los días del año. Parece que van sobrados de personal.

Desde antes de 2015 la CGT está pidiendo una instrucción que ordene la formación y dotación material de los agentes y un acuerdo sobre su participación en incendios entre la Conselleria de Agricultura a la que pertenecen, y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), organismo que ejerce la competencia.

Pero el resultado de nuestras peticiones ha sido el contrario: la Conselleria ha puesto en marcha un plan premeditado para no dejar a los agentes desarrollar esta función, dejando de darles formación y medios, aludiendo que la extinción de incendios no es competencia suya (aunque sí lo es de parte de su personal) y la AVSRE se ha desentendido porque no se trata de personal propio.

Denuncias en la Inspección de Trabajo

Tras un tiempo haciendo solicitudes y reuniones sin ningún resultado, la CGT decidió denunciar la falta de formación y EPIs ante la Inspección de Trabajo en febrero de 2021 y esta, dando la razón al sindicato, envió en abril un requerimiento a la Conselleria para que dotara a los agentes de  estos elementos de seguridad en el plazo de 2 meses (1).

La Conselleria de Agricultura hizo caso omiso al requerimiento, así que pasado el plazo y ante la falta de respuesta a nuestros escritos, se denunció en diciembre pasado el incumplimiento del requerimiento con una nueva denuncia.

En mayo recibimos notificación de la Inspección de Trabajo de que, pasado el plazo de dos meses sin cumplir el segundo requerimiento, se elevaba el informe a sus superiores (2).

Y, para demostrar que el incumplimiento de la legislación de Riesgos Laborales es la norma para con los agentes medioambientales, se interpusieron 5 denuncias más por falta de cartografía, de cursos de conducción de 4×4, de uniforme, de guantes de trabajo y de emisoras, advirtiendo que hay muchos más incumplimientos que iremos denunciando. En todas estas denuncias, la  Inspección de Trabajo ha dado la razón al sindicato y ha requerido a la Administración que cumpla su propia Evaluación de Riesgos Laborales, cosa que todavía no ha hecho.

“La pescadilla que se muerde la cola”

“Los agentes medioambientales no pueden participar en la extinción de incendios porque no tienen los equipos ni la formación adecuadas, entonces, como no participan, no hace falta dotarlos de formación y medios”. Este es, más o menos, el razonamiento esgrimido desde la Subsecretaría de la Conselleria de Agricultura, desde donde han llegado a decirnos que los EPIs no caducan o que ya no hacen falta porque los agentes ya no tienen que participar en la extinción, pero estas afirmaciones de palabra se contradicen con su propia legislación.

También se da el curioso caso de que la Direccion Territorial de Castellón aún continua dotando de EPIs nuevos a los agentes de nueva incorporación, aunque con un año de retraso. Esto demuestra la falsedad de los argumentos esgrimidos desde la Subsecretaría para no cumplir la normativa, además de la vergonzosa descoordinación y falta de criterios de la propia Conselleria.

Qué dice la legislación

Tanto en la Ley 13/10 de Protección Civil y Gestión de Emergencias, como en el Decreto 93/98 que aprueba el Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales, los agentes medioambientales aparecen como parte del Grupo de 1ª Intervención en incendios forestales (3).

Su Evaluación de Riesgos Laborales evalua esta función y exige que sean formados y dotados de EPIs, la Inspección de Trabajo así lo ha requerido en dos ocasiones y en la página de la Conselleria de Agricultura está en exposición pública el borrador de su Orden de Uniformidad, donde se describe el equipamiento que han de tener para extinción de incendios (4).

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ADJUNTA:

(1): PRIMER REQUERIMIENTO DE INSPECCIÓN DE TRABAJO.

(2): NOTIFICACIÓN SOBRE EL SEGUNDO REQUERIMIENTO DE INSPECCIÓN DE TRABAJO.

(3): LEGISLACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES MEDIOAMBIENTALES EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES.

(4): BORRADOR DEL ANEXO VI: EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Se encuentra en esta dirección:

https://agroambient.gva.es/es/info-publicaprocesos-cerrados/-/asset_publisher/MW2vMMC1dt7Y/content/proyectode-orden-de-la-conselleria-de-agricultura-medio-ambiente-cambioclimatico-y-desarrollo-rural-por-la-cual-se-regula-la-uniformidad-eidentific

Gabinete de Comunicación de la Confederación General del Trabajo del País Valenciano y Murcia

Publicado por cgtalacant

Somos la Federación Provincial de sindicatos de CGT Alacant. El sindicato libertario, solidario y autogestionado, por y para la clase trabajadora. ¡El sindicato que se atreve!

A %d blogueros les gusta esto: